Posiadasz już konto?

Zaloguj

Regulamin Serwisu oraz Polityka Prywatności i Cookies

Regulamin serwisu BEZWYPADKOWY.NET

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem" określa ogólne warunki korzystania z serwisu BEZWYPADKOWY.NET
 2. Bezwypadkowy.net w dalszej części Regulaminu nazywany będzie Serwisem.
 3. Twórcy Serwisu w dalszej części Regulaminu będą nazywani Organizatorem.
 4. Osoba korzystająca z Serwisu zwana dalej "Użytkownikiem" wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Organizator, Administratorzy oraz Moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 6. Organizator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.
 7. Dział VIN CHECKER, SPRAWDŹ AUTO oraz inne mechanizmy pozwalające na sprawdzanie informacji o pojeździe zwane będą w dalszej części Regulaminu - Narzędziami

 

II. Rejestracja i Użytkownicy

 1. Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto.
 2. Rejestracja wymaga podania prawidłowego adresu email w celu późniejszej aktywacji konta.
 3. Dane podane podczas rejestracji mogą być wykorzystane do przesyłania informacji systemowych i/lub powiadomień Administratorów i Moderatorów drogą emailową.
 4. Administrator i/lub Moderator może zablokować login użytkownika w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim zablokowaniu loginu użytkownika, Organizator może go usunąć na stałe.
 5. Z loginu i/lub Nazwy użytkownika może korzystać jedynie osoba, która dokonała jego rejestracji.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jeden login.
 7. Duplikujące się konta Użytkowników będą usuwane.
 8. W przypadku stwierdzenia, że istniejący Użytkownik dokonał rejestracji kolejnego loginu, podlega on wykasowaniu.
 9. Administrator może usunąć także pierwszy login użytkownika, jeśli ponownie złamie zakaz klonowania.
 10. Zabronione jest udostępnianie przez użytkownika jego loginu lub hasła osobom trzecim.

 

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

 

IV. Artykuły i aktualności

 1. Zamieszczane na łamach Serwisu artykuły i aktualności pochodzą z serwisu MOTOTARGET.PL na podstawie udzielonej Serwisowi akredytacji.
 2. Artykuły, aktualności oraz fotografie z MOTOTARGET są sygnowane źródłem © Moto Target (w artykule oznaczenie źródło: mototarget.pl).
 3. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 4. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Serwisu.
 5. Za publikowane treści w dziale Artykuły i Aktualności odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.

 

V. Recenzje i opinie

 1. Treści i fotografie zawarte w dziale Recenzje i Opinie pochodzą z ogólnych publicznie dostępnych źródeł z prawem do kopiowania i powielania na licencji GNU i/lub Creative Common
 2. Recenzje i opinie napisane przez Użytkowników zarejestrowanych i Użytkowników niezarejestrowanych stanowią wyłącznie ich subiektywną ocenę i/lub opinię.
 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych w dziale Recenzje i Opinie, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

 

VI. Forum dyskusyjne

 1. Korzystanie z forum polega na umożliwieniu publikowania wpisów dokonywanych przez Użytkowników, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator informuje, że zarejestrowanie loginu umożliwia pełną identyfikację użytkownika, w związku z zapisem na jego komputerze unikalnego pliku.
 3. Organizator nie jest zobowiązany do publikacji wpisów Użytkownika. W każdym czasie wpis może zostać usunięty przez Administratora i/lub Moderatora. Wpis może być również przeniesiony do innego działu forum, zgodnego z tematyką wpisu.
 4. Wpisy dokonywane na forum powinny być zgodne z tematyką danego forum.
 5. Wpisy na forum powinny być redagowane w sposób gramatycznie poprawny, w stopniu umożliwiającym jasne odczytanie przekazywanych informacji.
 6. Wpisy przedstawiające problem powinny dostarczać informacji wystarczających na jego zdiagnozowanie oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi przez innych użytkowników.
 7. Użytkownik powinien zgłosić posty sprzeczne z niniejszym regulaminem za pomocą specjalnego narzędzia "ZGŁOŚ MODERATOROWI". Bezzasadne korzystanie z tego narzędzia jest zakazane.

 

VII. Narzędzia

 1. VIN CHECKER - mechanizm pozwalający rozkodować informacje zawarte w numerze identyfikacyjnym pojazdu zwanym też VIN
 2. SPRAWDŹ AUTO - mechanizm pozwalający uzyskać dodatkowe informacje o pojeździe wg. zadanego numeru rejestracyjnego pojazdu i/lub numeru identyfikacyjnego pojazdu zwanym też VIN
 3. Dane publikowane przez Narzędzia pochodzą z wielu publicznych źródeł obrabianych przez mechanizmy skryptowe i stanowią tylko i wyłącznie dane poglądowe i informacyjne.
 4. Mechanizmy nadal znajdują się w fazie BETA TESTÓW i mogą zawierać błędy.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności oraz nie udziela gwarancji za informacje zawarte w Narzędziach.
 6. Korzystając z Narzędzi, Użytkownik ma świadomość, że korzysta z nich wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

VIII. Ogłoszenia

 1. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na internetowych stronach Serwisu.
 2. Ogłoszenia mogą dodawać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.
  Ogłoszenia mogą dodawać i edytować osoby zarejestrowane, warunkowe dodawanie ogłoszeń przez Gości serwisu bez możliwości późniejszej ich edycji.
 3. Niezamieszczenie przez Użytkownika w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia wystawienie Ogłoszenia przez Użytkownika.
 4. Ogłoszenia publikowane na czas 30 dni i są nieodpłatne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji Ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji bez podania przyczyny w dowolnym czasie jego trwania.
 6. Ogłoszenie może zawierać jedynie ofertę sprzedaży Pojazdu ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto.
 7. W treści ogłoszenia nie mogą być publikowane adresy stron www prowadzące do innych serwisów, takie treści mogą być usuwane przez Administratora.
 8. Kontakt ze sprzedawcą odbywa się za pomocą formularza kontaktowego widocznego na stronie ogłoszenia.
 9. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do treści zawartych w Ogłoszeniu i wyraża zgodę na ich publikowanie w tym modyfikowanie.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw Serwisu, Regulaminu oraz praw osób trzecich.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 12. Organizator ma pełne prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące Serwisowi, jak również inne treści zakazane przez prawo.
 13. Organizator ma również prawo do odmówienia dalszej publikacji Ogłoszenia w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.
 14. Publikując Ogłoszenie na łamach Serwisu bezwypadkowy.net wyrażasz zgodę na możliwość komentowania swoich Ogłoszeń przez Użytkowników serwisu, a tym samym na możliwość wyrażania przez Użytkowników subiektywnych opinii i komentarzy na temat Twojego Ogłoszenia i/lub pojazdu.
 15. Za pozostawione przez Użytkowników opinie i komentarze Serwis NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI w tym ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ.

 

IX. Zabrania się:

 1. Rozpowszechnianie treści z naruszeniem Netykiety, w szczególności publikowanie wpisów ironizujących, prześmiewczych złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku dla innych osób oraz sprzecznych z wymogami kultury osobistej.
 2. Rozpowszechnianie wirusów komputerowych oraz złośliwego oprogramowania.
 3. Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 4. Rozpowszechnianie treści obraźliwych oraz naruszających standardy etyczne.
 5. Rozpowszechnianie szeroko rozumianych treści pornograficznych.
 6. Rozpowszechnianie wszelkiej treści o charakterze bezprawnym.
 7. Zakazane jest rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste innych osób, prawa autorskie i prawa pokrewne, a także naruszającej inne obowiązujące przepisy prawa.
 8. Publikowanie nowych wpisów, nie zawierających merytorycznej treści, lub powtarzających informacje już ujęte w toku dyskusji.
 9. Zabronione jest zamieszczanie treści niezwiązanych z tematem, określonym we wpisie rozpoczynającym wątek. Temat wpisu powinien korelować z jego treścią.

 

X. Administratorzy i Moderatorzy

 1. Moderatorów poszczególnych for tematycznych i kącików powołuje Administrator.
 2. Moderatorzy posiadają uprawnienia przyznane przez Administratora, mieszczące się w ramach jego kompetencji.
 3. Administrator i/lub Moderator może wydać użytkownikowi polecenie. Użytkownik jest zobowiązany zastosować się do polecenia.
 4. Decyzje podjęte przez Administratorów i/lub Moderatorów są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 5. Administrator i/lub Moderator mogą również
  - Udzielać użytkownikom upomnień. Po udzieleniu 3 upomnień administrator jest uprawniony do zablokowania konta użytkownika.
  - Blokować użytkowników na czas oznaczony lub nieoznaczony od udziału, w jednym, wielu lub wszystkich forach w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu
  - Usuwać treści sprzeczne z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa
  - Przenosić wątki na forum właściwe, jak również w obrębie jednego forum
  - Usunąć lub zawiesić login użytkownika

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść.
 2. Twórca zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu bez podania przyczyny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego przerywania działalności witryny, w przypadku awarii, lub innych niezależnych przyczyn, albo przerw wynikających z wymaganych prac techniczno-konserwacyjnych.
 5. Znaki firmowe, towarowe i graficzne użyte są w niniejszym serwisie wyłącznie w celach informacyjnych, jako znaki zastrzeżone stanowią wyłączną własność tych firm lub instytucji.

 

 

Polityka Prywatności i Cookies

Chronimy prywatność każdego użytkownika naszej Strony.

Administratorem Twoich danych jest VIN-Info Sp. z o.o. (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych, a także chęci złożenia dyspozycji co do swoich danych, prosimy o kontakt na powyższy adres e-mail.

 

I. Przetwarzane dane osobowe, cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania

Możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać następujące rodzaje danych:

 • informacje o komputerze użytkownika, jego wizytach na Stronie i korzystaniu ze Strony (w szczególności: adres IP, lokalizacja geograficzna, dane demograficzne, zainteresowania, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania do Strony, chwila rozpoczęcia i czas trwania wizyty, wyświetlenia Strony, nawigowanie po Stronie), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów do celów statystycznych i zarządzania Stroną oraz marketingu bezpośredniego, przez okres odpowiednio do zakończenia analizy statystyk lub działań marketingowych, nie dłużej niż przez 3 lata od końca roku, w którym uzyskano dane;
 • informacje niezbędne do świadczenia usług dostępnych na Stronie (w szczególności: nazwa, nazwa użytkownika, adres e-mail, treść postów) oraz informacje związane z rejestracją na Stronie (w szczególności adres e-mail, login, hasło), które przetwarzamy na podstawie umowy opisanej w Regulaminie, w celu jej zawarcia, wykonywania i rozwiązania oraz na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu realizacji roszczeń związanych z umową i zabezpieczenia danych osobowych użytkowników strony podawanych podczas rejestracji, przez okres do 10 lat od roku, w którym wykonano lub rozwiązano umowę, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia;
 • informacje związane z subskrybowaniem usług informacyjnych na Stronie, w szczególności newsletterów e-mail (adres e-mail) na podstawie Twojej zgody przez okres funkcjonowania tych usług lub do wycofania zgody;
 • informacje niezbędne do komunikacji (w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz treść korespondencji), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję.

II. Ciasteczka (Cookies)

Strona używa plików zwanych ciasteczkami (cookies), które pozwalają nam dostosowywać Stronę do potrzeb jej użytkowników przez opracowywanie i analizowanie statystyk używania przez nich Strony. Statystyki te nie odnoszą się do danych osobowych użytkowników Strony.

Ciasteczko zawiera informacje wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki, które są zapisywane w tej przeglądarce. Następnie informacje te są przesyłane z powrotem do serwera za każdym razem, kiedy przeglądarka otwiera stronę z tego serwera. To pozwala serwerowi na zidentyfikowanie i śledzenie przeglądarki.

Strona korzysta zarówno z ciasteczek "sesji", jak i "trwałych". Strona używa ciasteczek sesji do: śledzenia użytkowników korzystających ze Strony. Strona używa ciasteczek trwałych do: rozpoznawania użytkowników odwiedzających Stronę.

Ciasteczka sesji są usuwane z komputera użytkownika, kiedy jego przeglądarka jest zamykana. Ciasteczka trwałe pozostają na komputerze użytkownika do chwili ich usunięcia lub wygaśnięcia ich daty ważności.

W celu dokonania analizy korzystania ze Strony przez użytkowników używamy Google Analytics. Google Analytics przy pomocy ciasteczek zapisywanych na komputerach użytkowników opracowuje informacje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze strony. Te informacje o Stronie służą do sporządzania raportów o korzystaniu ze Strony. Google przechowuje te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Osoby trzecie, w szczególności nasi reklamodawcy lub współpracujące z nami serwisy płatnicze, mogą również używać ciasteczek w stosunku do użytkowników Strony na zasadach określonych na ich stronach internetowych.

Zgoda na używanie ciasteczek z naszej Strony wyrażana jest za pośrednictwem ustawień wybranych przez Ciebie w przeglądarce. Większość przeglądarek pozwala na wybranie opcji odrzucania wszelkich ciasteczek lub ciasteczek osób trzecich. Na przykład w Internet Explorerze można wybrać opcję odrzucania wszelkich ciasteczek przez kliknięcie "Narzędzia"/"Opcje Internetowe"/"Prywatność" i wybranie opcji "Blokowanie wszystkich plików cookie". Jednakże odrzucanie wszelkich ciasteczek może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie ze stron internetowych.

III. Odbiorcy danych

Nasi pracownicy i współpracownicy mogą mieć dostęp do danych użytkowników, jeśli jest to uzasadnione dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, przy czym są oni zobowiązani do należytej ochrony tych danych.

Współpracujemy z: firmami marketingowymi, wyszukiwarkami internetowymi, firmami udostępniającymi narzędzia do badań statystycznych i obsługi portali społecznościowych, firmami hostingowymi, firmami księgowymi i dostawcami usług fakturowania, operatorami płatności internetowych, kancelariami prawniczymi, firmami wyceniającymi pojazdy. Możemy im przekazywać Twoje dane w celach wymienionych w punkcie I powyżej, a więc są oni odbiorcami danych.

Dane mogą być przekazywane poza UE, ale jedynie do państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE, w szczególności do podmiotów z USA objętych programem Tarcza Prywatności (Privacy Shield, zob. https://www.privacyshield.gov/).

Ponadto możemy przekazywać podmiotom publicznym dane dotyczące użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego od nas obowiązujące prawo.

IV. Uprawnienia użytkowników

Jako użytkownik Strony masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. W tym celu skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail.

Jako użytkownik Strony masz prawo do złożenia skargi na nasze działania w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE, wg miejsca Twojego zwykłego pobytu, pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

V. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub przerobieniu danych użytkowników.

Przechowujemy przekazywane nam przez użytkowników dane na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłami i firewallami). Wszystkie transakcje elektroniczne oraz przekazywanie poufnych danych odbywa się za pośrednictwem technologii SSL.

Podkreślamy, że transmisja danych w Internecie jest z zasady narażona na niebezpieczeństwa. Jednakże stosujemy różnego rodzaju środki, w celu zabezpieczenia danych osobowych. Jeśli będziesz chciał nam przekazać sugestie co do stosowania takich zabezpieczeń, zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy lub przesłanie nam wiadomości e-mail.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie poufności własnych haseł i innych danych, których nie powinni ujawniać osobom trzecim. Nigdy nie prosimy użytkowników o przekazanie nam ich haseł (za wyjątkiem logowania się na Stronie).

VI. Strony osób trzecich

Strona zawiera linki do stron osób trzecich. Nie odpowiadamy za polityki prywatności lub praktykę w tym zakresie stosowaną na stronach osób trzecich. Strony te, w szczególności ich zawartość i linki do nich, mogą ulegać ciągłym zmianom i mieć własne polityki prywatności i inne regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Zaloguj się aby skomentować